30.05.2017
Technické služby města Liberce se pustili do čištění města. Zde naleznete orientační časy II. Etapy čištění města.   20.týden -  Ježkova, Burianova, Pazderkova, Haškova, Seifertova, Halasova,…
více...
Politiky společnosti
Politika ochrany životního prostředí
 
Technické služby města Liberce a.s. jsou významnou regionální firmou podnikající v oblasti veřejných technických služeb a silničního stavitelství. Politika ochrany životního prostředí podporuje udržitelný rozvoj společnosti Technické služby města Liberce a.s. a okolního regionu, kdy péče o životní prostředí je vyvážená s ekonomickými výsledky podnikání.

Společnost si je vědoma důležitosti ochrany životního prostředí při své činnosti a proto se rozhodla pro aktivní přístup k ochraně životního prostředí zavedením a udržováním systému politiky ochrany životního prostředí podle mezinárodní normy ČSN EN ISO 14001:2005 Certifikat.


Společnost Technické služby města Liberce a.s. se zavazuje:

 • trvale přispívat ke zlepšování životního prostředí ve společnosti, ve městě, v regionu a u našich zákazníků
 • být v souladu s příslušnými požadavky právních předpisů a jinými požadavky, ke kterým se společnost zavázala, a které se vztahují k jejím environmentálním aspektům
 • spolupracovat s příslušnými orgány státní správy a orgány samosprávy v místech působení naší společnosti s cílem plného respektování státní a regionální politiky ochrany životního prostředí
 • neustále zvyšovat a prohlubovat povědomí mezi svými zaměstnanci v oblasti ochrany životního prostředí
 • preventivně předcházet havarijním situacím, které mohou v konečném důsledku nepříznivě ovlivnit životní prostředí
 • vyžadovat od svých smluvních partnerů aktivní přístup k ochraně životního prostředí a tento přístup kontrolovat
 • posuzovat investiční záměry vždy z hlediska jejich vlivu na životní prostředí před konečným rozhodnutím o jejich realizaci a dbát, aby dopad na životní prostředí byl co nejmenší

 

 

Politika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Firma si je plně vědoma rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které souvisí s prováděnými činnostmi, a proto se rozhodla pro aktivní přístup k ochraně zdraví při práci zavedením a udržováním systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle ČSN OHSAS 18001: 2008 Certifikát.


Společnost Technické služby města Liberce a.s. se zavazuje:

 • plnit požadavky příslušné platné legislativy v oblasti bezpečnosti práce a požární ochraně) a jiné požadavky, ke kterým se společnost přihlásila
 • vytvářet podmínky k trvalému zlepšování pracovních podmínek a pracovního prostředí pro všechny zaměstnance
 • zajistit soustavné a kvalifikované vyhledávání a hodnocení rizik možného ohrožení života a zdraví osob a vzniku závažné havárie, přijímat a realizovat opatření k jejich minimalizaci, informovat o nich zaměstnance a ostatní dotčené subjekty
 • používat technologie a postupy, které zbytečně neohrožují zdraví a životy zaměstnanců 
 • komunikovat se zaměstnanci společnosti a se zainteresovanými stranami v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 • neustále vést zaměstnance společnosti k dodržování zásadbezpečnosti a ochrany zdraví při práci a zodpovědnému přístupu nejen ke své vlastní bezpečnosti, ale také u uvědomění si odpovědnosti za bezpečnost a ochranu zdraví dalších osob, které by svou činností mohli ohrozit
 • klást důraz na prevenci vzniku úrazů a poškození zdraví, důkladně prošetřovat případné úrazy, incidenty, mimořádné události a přijímat opatření k zabránění opakování těchto situací
 • stanovovat si konkrétní, termínované a pokud možné měřitelné cíle a programy k naplňování přijaté politiky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a závazků, týkajících se prevence úrazů a poškození zdraví
 • pravidelně přezkoumávat a vyhodnocovat funkčnost a účinnost systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 • neustále zlepšovat vybudovaný systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkonnost firmy v oblasti BOZP

 

 

Politika kvality

Technické služby města Liberce a.s. jsou významnou regionální firmou podnikající v oblasti veřejných technických služeb a silničního stavitelství. Kvalita je ve společnosti chápána jako schopnost dlouhodobě identifikovat, předvídat a uspokojovat potřeby svých přímých zákazníků i dalších zúčastněných stran, především zaměstnanců, majitele, partnerů, dodavatelů a společnosti jako celku.

Společnost si je vědoma neustále se zvyšujících požadavků na kvalitu výsledných produktů, konkurence v některých produktech, poskytovaných společností, a proto se rozhodla dokladovat svou způsobilosti zavedením a udržováním a neustálým zlepšováním systému managementu kvality podle normy ČSN EN ISO 9001:2009 Certifikát. Hlavní zásadou vrcholového vedení společnosti je zavedení, udržování a trvalé zlepšování systému kvality.


Společnost Technické služby města Liberce a.s. se zavazuje:

Ve vztahu k zákazníkovi

 • jsme zákaznicky orientovanou organizací
 • poskytovat komplexní služby v oblasti veřejně technických služeb v takové kvalitě a termínech, aby byly plně uspokojeny požadavky jak našeho rozhodujícího zákazníka (Město Liberec), tak i ostatních zákazníků
 • podporovat dialog mezi naší společností a našimi zákazníky, aby tak jejich názory byly významným nástrojem řízení naší společnosti
 • monitorovat a vyhodnocovat zpětnou vazbu od zákazníků, sledovat jejich spokojenost a zajišťovat odpovídající reakce na jejich potřeby
 • udržet si dominantní postavení při poskytování veřejných technických služeb pro město Liberec a zajišťovat tyto služby i pro jiné zákazníky v libereckém kraji i mimo něj
 • být solidním a spolehlivým obchodním partnerem i zaměstnavatelem
 • plnit požadavky zákazníka a respektovat požadavky zákonů a předpisů vztahujících se na poskytovaný produkt

 

Vztah k zaměstnancům

 • podporovat neustálé vzdělávání zaměstnanců a vést vedoucí zaměstnance k systému řízení, založenému na vzájemné důvěře a smyslu pro osobní odpovědnost
 • stanovovat cíle kvality, kterých chce v jednotlivých etapách vedení společnosti dosáhnout
 • vytvářet pracovní prostředí, zdroje a podmínky tak, aby všichni zaměstnanci společnosti na všech úrovních řízení mohli plnit cíle kvality stanovené vedením společnosti
 • podporovat vzájemnou komunikaci v oblasti systému managementu kvality,odstraňovat informační bariéry

 

Vztah k dodavatelům

 • pravidelně hodnotit a vybírat dodavatele, kteří jsou schopni plnit požadavky společnosti
 • se svými dodavateli spolupracovat na principu dlouhodobého partnerství, jež přináší užitek všem zainteresovaným stranám

 

Ve vztahu k systému managementu kvality

 • udržovat a neustále zlepšovat zavedený systém managementu kvality jako nástroj k řízení společnosti
 • poskytovat potřebné zdroje pro plánování ,řízení, dosažení a zlepšování systému kvality
 • motivovat zaměstnance s ohledem na trvalé zlepšování systému managementu kvality
 • stanovovat si konkrétní, termínované a pokud možno měřitelné cíle k naplňování politiky kvality
 • pravidelně prověřovat a vyhodnocovat funkčnost a efektivnost zavedeného systému managementu kvality

 

 

K závazkům se hlásí všichni zaměstnanci společnosti, kteří jsou zároveň odpovědní za jejich dodržování a naplňování.