26.11.2019
Představenstvo společnosti Technické služby města Liberce a.s. (TSML) velmi rezolutně odmítá tvrzení zveřejněná na portále www.nasliberec.cz ve svém článku vydaném dne 25.11.2019 pod názvem…
více...
Politiky společnosti

Environmentální politika společnosti 

Technické služby města Liberce jsou regionální firmou podnikající v oblasti veřejných technických služeb a silničního stavitelství. Rozvoj společnosti je založen na harmonickém sladění ekonomického růstu, sociální spravedlnosti a ochrany životního prostředí, tedy na principech trvale udržitelného rozvoje. Společnost si je vědoma důležitosti ochrany životního prostředí.Stanovením environmentální politiky je deklarována snaha společnosti o trvalé a šetrné chování k životnímu prostředí, vytváření podmínek pro jeho zlepšování. Systém environmentálního managementu se týká celé organizace, všech jejich pracovišť.S environmentální politikou společnosti jsou prokazatelně seznamováni všichni zaměstnanci, je sdělována osobám, jejichž práce je řízena a je dostupná pro zainteresované strany v místě sídla společnosti a na jejich webových stránkách.

Společnost si je vědoma důležitosti ochrany životního prostředí při své činnosti a proto se rozhodla pro aktivní přístup k ochraně životního prostředí zavedením a udržováním systému politiky ochrany životního prostředí podle mezinárodní normy ČSN EN ISO 14001:2016 Certifikat.


Společnost Technické služby města Liberce a.s. se zavazuje:

 • Plnit závazné povinnosti, tj. provádět svou činnost v souladu se všemi platnými právními a jinými předpisy v oblasti ochrany životního prostředí, které jsou relevantní pro kontext organizace.
 • Neustále zlepšovat systém environmentálního managementu pro zvýšení environmentální výkonnosti.
 • Předcházet, omezovat a snižovat environmentální zátěž ve všech složkách životního prostředí.
 • Prevencí předcházet haváriím a situacím, jejich důsledky by mohly mít negativní dopad na životní prostředí.
 • Efektivně hospodařit s obnovitelnými i neobnovitelnými přírodními zdroji.
 • Zvyšovat a prohlubovat povědomí všech zaměstnanců v otázkách ochrany životního prostředí se zřetelem na jejich konkrétní činnost.
 • Posuzovat investiční záměry vždy z hlediska jejich vlivu na životní prostředí před konečným rozhodnutím o jejich realizaci a dbát na to, aby dopad na životní prostředí byl co nejmenší.

 

    K závazkům se hlásí všichni zaměstnanci společnosti, kteří jsou zároveň odpovědni za jejich dodržování a naplňování.

 

 

Politika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Firma si je plně vědoma rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které souvisí s prováděnými činnostmi, a proto se rozhodla pro aktivní přístup k ochraně zdraví při práci zavedením a udržováním systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle ČSN OHSAS 18001: 2008 Certifikát.


Společnost Technické služby města Liberce a.s. se zavazuje:

 • plnit požadavky příslušné platné legislativy v oblasti bezpečnosti práce a požární ochraně) a jiné požadavky, ke kterým se společnost přihlásila
 • vytvářet podmínky k trvalému zlepšování pracovních podmínek a pracovního prostředí pro všechny zaměstnance
 • zajistit soustavné a kvalifikované vyhledávání a hodnocení rizik možného ohrožení života a zdraví osob a vzniku závažné havárie, přijímat a realizovat opatření k jejich minimalizaci, informovat o nich zaměstnance a ostatní dotčené subjekty
 • používat technologie a postupy, které zbytečně neohrožují zdraví a životy zaměstnanců 
 • komunikovat se zaměstnanci společnosti a se zainteresovanými stranami v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 • neustále vést zaměstnance společnosti k dodržování zásadbezpečnosti a ochrany zdraví při práci a zodpovědnému přístupu nejen ke své vlastní bezpečnosti, ale také u uvědomění si odpovědnosti za bezpečnost a ochranu zdraví dalších osob, které by svou činností mohli ohrozit
 • klást důraz na prevenci vzniku úrazů a poškození zdraví, důkladně prošetřovat případné úrazy, incidenty, mimořádné události a přijímat opatření k zabránění opakování těchto situací
 • stanovovat si konkrétní, termínované a pokud možné měřitelné cíle a programy k naplňování přijaté politiky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a závazků, týkajících se prevence úrazů a poškození zdraví
 • pravidelně přezkoumávat a vyhodnocovat funkčnost a účinnost systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 • neustále zlepšovat vybudovaný systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkonnost firmy v oblasti BOZP

 

 

Politika kvality

Kvalita je ve společnosti Technické služby města Liberce a.s. chápána jako schopnost dlouhodobě identifikovat, předvídat a uspokojovat potřeby zákazníků i dalších zainteresovaných stran, především zaměstnanců, majitele, partnerů, dodavatelů a společnosti jako celku. Dlouholetou a strategickou vizí naší společnosti je vytvořit společnost, která je stabilní, schopna dlouhodobě dosahovat očekávaných výsledků a prosperity.

 

Společnost si je vědoma neustále se zvyšujících požadavků na kvalitu výsledných produktů, konkurence v některých produktech, poskytovaných společností, a proto se rozhodla dokladovat svou způsobilosti zavedením a udržováním a neustálým zlepšováním systému managementu kvality podle normy ČSN EN ISO 9001:2016 Certifikát. Hlavní zásadou vrcholového vedení společnosti je zavedení, udržování a trvalé zlepšování systému kvality.

 

Společnost Technické služby města Liberce a.s. stanovuje tuto politiku kvality:

 

Ve vztahu k zainteresovaným stranám 

 • chceme porozumět a být schopni uspokojit požadavky zákazníka a usilovat o překročení jeho očekávání, pochopit současné i budoucí potřeby zákazníků i dalších zainteresovaných stran, 
 • poskytovat komplexní služby v oblasti veřejně technických služeb v takové kvalitě a termínech, aby byly plně uspokojeny požadavky jak našeho rozhodujícího zákazníka (Město Liberec), tak i ostatních zákazníků, 
 • monitorovat a vyhodnocovat zpětnou vazbu od zákazníků, sledovat jejich spokojenost a zajišťovat odpovídající reakce na jejich potřeby, 
 • udržet si dominantní postavení při poskytování veřejných technických služeb pro město Liberec a zajišťovat tyto služby i pro jiné zákazníky v Libereckém kraji i mimo něj, 
 • být solidním a spolehlivým obchodním partnerem i zaměstnavatelem, 
 • plnit požadavky zákazníka a respektovat požadavky zákonů a předpisů vztahujících se na poskytovaný produkt a službu,
 • ve vztahu k externím poskytovatelům produktů a služeb budovat a posilovat princip partnerství v obchodních vztazích založeném na důvěře, komunikaci, sdílených hodnotách a informacích, 
 • řídit vztahy s relevantními zainteresovanými stranami s cílem optimalizovat jejich vliv na výkonnost organizace.

Ve vztahu k vedení a závazku 

 • prokazovat svou vůdčí roli a závazek s ohledem na systém managementu kvality přijetím odpovědnosti za efektivnost systému managementu kvality, 
 • vytvářet podmínky pro naplňování politiky kvality prostřednictvím cílů kvality, které jsou v souladu s kontextem a strategickým záměrem společnosti, 
 • seznamovat všechny zaměstnance i další zainteresované strany s vyhlášenou politikou kvality.

Ve vztahu k zapojení zaměstnanců

 • usilovat o spokojenost zaměstnanců společnosti vytvářením vhodného pracovního prostředí, zvyšováním jejich profesní kvalifikace a vzdělávání a podporováním jejich osobního růstu, 
 • podporováním vzájemné komunikace prohlubovat vztah a sounáležitost ke společnosti, 
 • vytvářet odborně silný, stabilizovaný a spokojený kolektiv zaměstnanců.

Ve vztahu k procesnímu přístupu 

 • zabezpečit efektivní a účinné řízení vlastních procesů tak, aby byly splněny požadavky zákazníků na kvalitu poskytovaných služeb, 
 • vytvářet podmínky pro plánování a řízení procesů a jejich vzájemných vazeb tak, aby se dosáhlo zamýšlených výsledků v souladu s politikou kvality a strategickým zaměřením společnosti, 
 • snažit se neustále dosahovat souladu s požadavky normy ČSN EN ISO 9001:2016, 
 • pravidelně ověřovat funkčnost systému a zabezpečovat potřebné zdroje k jeho efektivnímu fungování, 
 • pro účinné a efektivní řízení procesů prosazovat rozhodování a vyhodnocování údajů na základě přesných informací.

Ve vztahu k neustálému zlepšování

 

 • identifikováním a řízením rizik a příležitostí, přijímáním přiměřených opatření, realizovat v praxi princip neustálého zlepšování systému managementu kvality.

K vyhlášené politice kvality se hlásí všichni zaměstnanci společnosti, kteří jsou zároveň odpovědni za její dodržování a naplňování.