29.08.2018
Stále probíhá strojní sběr listí na plochách v I.intenzivní třídě. Dále probíhají závěrečné práce v ulici U Křížového kostela, oprava chodní…
více...
Politiky společnosti
Politika ochrany životního prostředí
 
Technické služby města Liberce a.s. jsou významnou regionální firmou podnikající v oblasti veřejných technických služeb a silničního stavitelství. Politika ochrany životního prostředí podporuje udržitelný rozvoj společnosti Technické služby města Liberce a.s. a okolního regionu, kdy péče o životní prostředí je vyvážená s ekonomickými výsledky podnikání.

Společnost si je vědoma důležitosti ochrany životního prostředí při své činnosti a proto se rozhodla pro aktivní přístup k ochraně životního prostředí zavedením a udržováním systému politiky ochrany životního prostředí podle mezinárodní normy ČSN EN ISO 14001:2005 Certifikat.


Společnost Technické služby města Liberce a.s. se zavazuje:

 • trvale přispívat ke zlepšování životního prostředí ve společnosti, ve městě, v regionu a u našich zákazníků
 • být v souladu s příslušnými požadavky právních předpisů a jinými požadavky, ke kterým se společnost zavázala, a které se vztahují k jejím environmentálním aspektům
 • spolupracovat s příslušnými orgány státní správy a orgány samosprávy v místech působení naší společnosti s cílem plného respektování státní a regionální politiky ochrany životního prostředí
 • neustále zvyšovat a prohlubovat povědomí mezi svými zaměstnanci v oblasti ochrany životního prostředí
 • preventivně předcházet havarijním situacím, které mohou v konečném důsledku nepříznivě ovlivnit životní prostředí
 • vyžadovat od svých smluvních partnerů aktivní přístup k ochraně životního prostředí a tento přístup kontrolovat
 • posuzovat investiční záměry vždy z hlediska jejich vlivu na životní prostředí před konečným rozhodnutím o jejich realizaci a dbát, aby dopad na životní prostředí byl co nejmenší

 

 

Politika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Firma si je plně vědoma rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které souvisí s prováděnými činnostmi, a proto se rozhodla pro aktivní přístup k ochraně zdraví při práci zavedením a udržováním systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle ČSN OHSAS 18001: 2008 Certifikát.


Společnost Technické služby města Liberce a.s. se zavazuje:

 • plnit požadavky příslušné platné legislativy v oblasti bezpečnosti práce a požární ochraně) a jiné požadavky, ke kterým se společnost přihlásila
 • vytvářet podmínky k trvalému zlepšování pracovních podmínek a pracovního prostředí pro všechny zaměstnance
 • zajistit soustavné a kvalifikované vyhledávání a hodnocení rizik možného ohrožení života a zdraví osob a vzniku závažné havárie, přijímat a realizovat opatření k jejich minimalizaci, informovat o nich zaměstnance a ostatní dotčené subjekty
 • používat technologie a postupy, které zbytečně neohrožují zdraví a životy zaměstnanců 
 • komunikovat se zaměstnanci společnosti a se zainteresovanými stranami v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 • neustále vést zaměstnance společnosti k dodržování zásadbezpečnosti a ochrany zdraví při práci a zodpovědnému přístupu nejen ke své vlastní bezpečnosti, ale také u uvědomění si odpovědnosti za bezpečnost a ochranu zdraví dalších osob, které by svou činností mohli ohrozit
 • klást důraz na prevenci vzniku úrazů a poškození zdraví, důkladně prošetřovat případné úrazy, incidenty, mimořádné události a přijímat opatření k zabránění opakování těchto situací
 • stanovovat si konkrétní, termínované a pokud možné měřitelné cíle a programy k naplňování přijaté politiky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a závazků, týkajících se prevence úrazů a poškození zdraví
 • pravidelně přezkoumávat a vyhodnocovat funkčnost a účinnost systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 • neustále zlepšovat vybudovaný systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkonnost firmy v oblasti BOZP

 

 

Politika kvality

Kvalita je ve společnosti Technické služby města Liberce a.s. chápána jako schopnost dlouhodobě identifikovat, předvídat a uspokojovat potřeby zákazníků i dalších zainteresovaných stran, především zaměstnanců, majitele, partnerů, dodavatelů a společnosti jako celku. Dlouholetou a strategickou vizí naší společnosti je vytvořit společnost, která je stabilní, schopna dlouhodobě dosahovat očekávaných výsledků a prosperity.

Společnost si je vědoma neustále se zvyšujících požadavků na kvalitu výsledných produktů, konkurence v některých produktech, poskytovaných společností, a proto se rozhodla dokladovat svou způsobilosti zavedením a udržováním a neustálým zlepšováním systému managementu kvality podle normy ČSN EN ISO 9001:2009 Certifikát. Hlavní zásadou vrcholového vedení společnosti je zavedení, udržování a trvalé zlepšování systému kvality.

 

Společnost Technické služby města Liberce a.s. stanovuje tuto politiku kvality:

Ve vztahu k zainteresovaným stranám

·        chceme porozumět a být schopni uspokojit požadavky zákazníka a usilovat o překročení jeho očekávání, pochopit současné i budoucí potřeby zákazníků i dalších zainteresovaných stran,

·        poskytovat komplexní služby v oblasti veřejně technických služeb v takové kvalitě a termínech, aby byly plně uspokojeny požadavky jak našeho rozhodujícího zákazníka (Město Liberec), tak i ostatních zákazníků,

·        monitorovat a vyhodnocovat zpětnou vazbu od zákazníků, sledovat jejich spokojenost a zajišťovat odpovídající reakce na jejich potřeby,

·        udržet si dominantní postavení při poskytování veřejných technických služeb pro město Liberec a zajišťovat tyto služby i pro jiné zákazníky v Libereckém kraji i mimo něj,

·        být solidním a spolehlivým obchodním partnerem i zaměstnavatelem,

·        plnit požadavky zákazníka a respektovat požadavky zákonů a předpisů vztahujících se na poskytovaný produkt a službu,

·        ve vztahu k externím poskytovatelům produktů a služeb budovat a posilovat princip partnerství v obchodních vztazích  založeném na důvěře, komunikaci, sdílených hodnotách a informacích,

·        řídit vztahy s relevantními zainteresovanými stranami s cílem optimalizovat jejich vliv na výkonnost organizace.

Ve vztahu k vedení a závazku

·        prokazovat svou vůdčí roli a závazek s ohledem na systém managementu kvality přijetím odpovědnosti za efektivnost systému managementu kvality,

·        vytvářet podmínky pro naplňování politiky kvality prostřednictvím cílů kvality, které jsou v souladu s kontextem a strategickým záměrem společnosti,

·        seznamovat všechny zaměstnance i další zainteresované strany s vyhlášenou politikou kvality.

Ve vztahu k zapojení zaměstnanců

·        usilovat o spokojenost zaměstnanců společnosti vytvářením vhodného pracovního prostředí, zvyšováním jejich profesní kvalifikace a vzdělávání a podporováním jejich osobního růstu,

·        podporováním vzájemné komunikace prohlubovat vztah a sounáležitost ke společnosti,

·        vytvářet odborně silný, stabilizovaný a spokojený kolektiv zaměstnanců.

 

Ve vztahu k procesnímu přístupu

·        zabezpečit efektivní a účinné řízení vlastních procesů tak, aby byly splněny požadavky zákazníků na kvalitu  poskytovaných služeb,

·        vytvářet podmínky pro plánování a řízení procesů a jejich vzájemných vazeb tak, aby se dosáhlo zamýšlených výsledků v souladu s politikou kvality a strategickým zaměřením společnosti,

·        snažit se neustále dosahovat souladu s požadavky normy ČSN EN ISO 9001:2016,

·        pravidelně ověřovat funkčnost systému a zabezpečovat potřebné zdroje k jeho efektivnímu fungování,

·        pro účinné a efektivní řízení procesů prosazovat rozhodování a vyhodnocování údajů na základě přesných informací.

Ve vztahu k neustálému zlepšování

·        identifikováním a řízením rizik a příležitostí, přijímáním přiměřených opatření, realizovat v praxi princip neustálého zlepšování systému managementu kvality.

 

 

K vyhlášené politice kvality se hlásí všichni zaměstnanci společnosti, kteří jsou zároveň odpovědni za její dodržování a naplňování.