Souhlas se zpracováním osobních údajů
dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen „GDPR)

dávám společnosti

Technické služby města Liberce a.s.
se sídlem Liberec 8, Erbenova 376/2, PSČ: 460 08
IČO: 25 00 70 17 OR registr u KS Ústí n.L., odd. B vložka 877
(dále jen „Správce“)

dobrovolně souhlas se zpracováním svých osobních údajů:
Identifikační údaje a kontaktní údaje (tj. titul, jméno a příjmení, datum narození, osobní fotografii, adresa trvalého pobytu, korespondenční adresa, e-mail, telefonní číslo, kvalifikační předpoklady, přehled dřívějších zaměstnání, kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, rozsah a dobu výkonu práce v jednotlivých činnostech, výpis z rejstříku trestů) pro účely:

 • účasti ve výběrovém řízení na pracovní pozici

Doba, po kterou mohou být osobní údaje Správcem zpracovávány:
Po dobu trvání výběrového řízení a poté ještě po dobu 2 měsíců po skončení výběrového řízení nebo po ukončení výběru uchazeče o zaměstnání z důvodu oprávněných zájmů Správce, pokud z obecně závazných právních předpisů nevyplývá lhůta delší.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a a jsem poučen/a o těchto mých právech:
Za podmínek uvedených v čl. 15 až 22 GDPR má Subjekt údajů právo:

 • požádat o bezplatný přístup ke svým osobním údajům zpracovávaných Správcem
 • požádat o kopii těchto osobních údajů
 • požádat o opravu nepřesných osobních údajů
 • požádat o výmaz osobních údajů zpracovávaných Správcem pokud:
  • již pominul účel zpracování
  • Subjekt údajů svůj souhlas odvolá
  • Subjekt vznese námitky proti zpracování
  • jsou Správcem zpracovávány protiprávně
 • požádat o omezení zpracování svých osobních údajů (např. Správce již údaje nepotřebuje)
 • na přenositelnost údajů

Subjekt údajů má právo podat stížnost proti zpracování u dozorového orgánu, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů.

Prohlašuji, že poskytnuté údaje jsou pravdivé a v případě jakékoliv změny poskytnutých osobních údajů tuto změnu oznámím Správci a souhlasím se zpracováním svých osobních údajů za podmínek výše uvedených.

Správce je oprávněn zpracovávat výše uvedené osobní údaje v souladu s GDPR i bez souhlasu Subjektu jen v případech, pokud je zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti nebo pro plnění smlouvy, jakož i v případě oprávněných zájmů Správce.